KBT

Om KBT


Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapiform som hjälper människor att förändra sina beteenden. KBT kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut. KBT som metod har starkt forskningsstöd inom en mängd olika psykiska problemområden.


Behandlingen utgår från tydligt uppsatta mål som utvärderas under behandlingens gång. En KBT-behandling sträcker sig vanligtvis mellan 5-20 sessioner. Behandlingens längd varierar beroende på vilka problem man söker för. KBT har visat sig vara effektivt i samband med en rad olika typer av problem som:


 • Depression
 • Stress/utmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Panikångest/paniksyndrom
 • Specifik fobi
 • Generaliserad ångest/kronisk oro
 • Missbruk/beroende
 • Tvångshandlingar/tvångstankar (OCD)
 • Posttraumatisk stress
 • Hälsoångest (hypokondri)
 • Social fobi
 • Bristande självkänsla
 • Långvarig smärta
 • Relationsproblem


KBT

Kognitiv beteendeterapi

KBT psykoterapisamtal


Må bättre, öka livskvaliten, genom att identifiera invanda beteendemönster,

accepterna och/eller agera och träna på nya alternativa mer medvetna beteenden.

Därefter kommer vi gemensamt fram till målsättningen med terapin. I samtalsterapi blir man medveten om sina mönster och får kunskap och verktyg att göra de förändringar som önskas. KBT innefattar både kognitiv – och beteendeterapi.

Inom KBT  identifierar, kartlägger och  arbetar vi med tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och leder till psykisk ohälsa.


Inledningsvis behövs ofta 1–3 bedömningssamtal för att ringa in problemen som görs genom en beteendeanalys som kartlägger samspelet mellan klienten och dess omgivning. 

Vanliga orsaker kan vara:


 • Stress
 • Posttraumatisk stressyndrom PTSD
 • Generaliserad ångest/oro GAD
 • Panikångest
 • Depression
 • Fobi
 • Tvångstankar OCD
 • Sömnproblem
 • Låg självkänsla
 • Spelberoende

Stödsamtal


Stödsamtal i samtalsrummet bidrar till en ökad medvetenhet om potential och kvaliteter. Genom KBT identifierar vi inlärda beteendemönster och begränsade föreställningar om oss själva och livet. Det gör att vi kan lära känna oss själva på ett djupare plan och får möjlighet att växa och utvecklas som människa.

Stödsamtal

Vanliga orsaker kan vara:


 • Står inför olika dilemma

 • Hjälp att hantera svåra situationer

 • Mobbning
 • Känner sig annorlunda

 • Behöver någon som lyssnar